ಗಮಕ- ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ನೋಟ

’ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ನೋಟ’ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿಳಿಮಲೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜ ರಾಜು ಗಮಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ" ನ ಆಯ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಗಮಕದ ಸವಿಯುಣಿಸಿದರು.

Album info

Random image

Popular tags