ನಾಟಕೋತ್ಸವ

ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು 24 ಭಾನುವಾರ 2023, ಸ್ಥಳ : ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣ