ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು , ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ : 01.08.2024 | ಸಂಜೆ : 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳ : ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣ