ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಳ

ದಿನಾಂಕ : 23.07.2023, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ರಿಂದ 1.00 ಗಂಟೆ

ಸ್ಥಳ : ಸಂಘದ ಆವರಣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *