ಚಾವುಂಡರಾಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಯುವಕ ಮಂಡಳ, ಹಾವೇರಿ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ : ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.
ದಿನಾಂಕ : 20 ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರ ಮಂಗಳವಾರ, ಸಂಜೆ : 6.30ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *