ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ


ದಿನಾಂಕ  29.08.2023, ಮಂಗಳವಾರ, ಸಂಜೆ  6.30  ಗಂಟೆಗೆ

ಸ್ಥಳ : ಸಂಘದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *