ಕೃತಿ ಅವಲೋಕನ | 

ಕಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ನೀರು |

(ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ) |

ದಿನಾಂಕ : 14.05.2023, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ : 4.30 |

ಸ್ಥಳ : ಸಂಘದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *