ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗು ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ದಿನಾಂಕ : ೦೨.೦೭.೨೦೨೩, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ : ೪.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ
ಸ್ಥಳ : ಸಂಘದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *