ಡಾ. ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ವಿರಚಿತ Spectrum of Classical Literature in Karnataka ಕುರಿತು ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ

ದಿನಾಂಕ : ೨೯.೦೩.೨೦೨೩ ರ, ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ : ೬.೩೦ ಗಂಟೆಗೆ

ಸ್ಥಳ : ಸಂಘದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *